Unieke producten vragen om unieke mensen. Ook u kunt deel uitmaken van het merk CALISSO.

Deze samenwerking is gericht op alle geïnteresseerde influencers. Hiervoor moeten 2 stories en 2 feed posts met de gepersonaliseerde 10% kortingscode worden gepost binnen 2 weken nadat je de goederen hebt ontvangen en moeten de creatives per e-mail naar ons worden opgestuurd. Als tegenprestatie mag je het mes dat je hebt ontvangen houden.

 


BEÏNVLOEDER CONTRACT

tussen "Voornaam" "Achternaam" van de hierboven ingevulde velden

- hierna te noemen "adverteerder" -.

und

CALISSO
Kalb Consulting - Arnold, Benecke, Bonev, Bönig und Lubich GbR
Oppaustr. 16
06258 Schkopau

- hierna te noemen "Vennootschap" -

wordt de volgende samenwerking aangegaan:

1.Onderwerp

Het voorwerp van dit contract is het benoemen van een reclamesamenwerking tussen CALISSO als opdrachtgever en de adverteerder als testimonial.

2. Sluiting van het Contract

(1) Door het formulier in te dienen, doet de adverteerder een bindend aanbod om de samenwerking aan te gaan.

(2) Aanvaarding vindt plaats doordat de Onderneming de Adverteerder een zogenaamde orderbevestiging stuurt naar de door de Adverteerder hierboven opgegeven e-mail met het gewenste mes.

(3) Indien de adverteerder geen orderbevestiging met het gewenste mes ontvangt, wordt de samenwerking als afgewezen beschouwd.

3. Profiteer van Calisso

De Onderneming zal de Adverteerder het bovengenoemde product uit haar productassortiment ter beschikking stellen.

4. Overweging van de Adverteerder

(1) De adverteerder gaat akkoord met de volgende tegenprestatie: 2 Posts en 2 Story plaatsen met de hierboven gekozen kortingscode en met het hierboven aangegeven Instagram- of TikTok-account binnen 2 weken na ontvangst van de goederen. Om Calisso's producten te promoten op een manier die verkoop genereert. Om de geplaatste inhoud aan het bedrijf ter beschikking te stellen voor promotionele doeleinden, alsook voor eigen publicatie. Deze moeten dan per e-mail worden gezonden naar vip-support@calisso.de. Verdere details worden in de volgende paragrafen omschreven.

(2) De Adverteerder dient de Vennootschap op de hoogte te brengen van de respectieve publicaties en bekendmakingen.

(3) De adverteerder heeft de plicht om individuele Posts en Storys opnieuw op te nemen indien deze, naar het oordeel van het bedrijf, niet konden worden gebruikt voor de gepresenteerde reclamedoeleinden.

5. Opdracht en Gebruik van Beelden

(1) In het geval van foto's en video's die ter beschikking van de Vennootschap zijn gesteld, stemt de adverteerder uitdrukkelijk in met een eventuele publicatie van het beeld, de video- en geluidsopnamen, de berichten en de verhalen die door de Vennootschap zijn gemaakt.

(2) De Adverteerder geeft de Onderneming toestemming om het video-, beeld- en geluidsmateriaal, de Post en de Storys geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en te publiceren in alle andere media. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: Print- en persproducten, video en audio (bijv. DVD), maar ook internet (waaronder social media (Facebook, Instagram, TikTok etc.) en de website) en tv/film. Er is geen beperking van het gebruik in termen van tijd, ruimte of inhoud overeengekomen.

(3) De adverteerder ziet af van elke vorm van honorariumbetaling en maakt geen enkele aanspraak. De naam van de gefotografeerde persoon wordt bepaald door de onderneming of instelling.

6. Aanvang en Duur

La coopération commence à la réception de la marchandise et se termine automatiquement 2 semaines après la réception de celle-ci.

7. Verplichte Etikettering

De verplichting tot etikettering en de naleving van de wettelijke vereisten inzake publiceerbaarheid vallen onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

8. Vertrouwelijkheid/Welzijn

Beide samenwerkingspartners verbinden zich ertoe de inhoud van de samenwerking als vertrouwelijk te behandelen en geheimhouding te betrachten over alle daarmee verband houdende informatie. De overeenkomstsluitende partijen zullen het bestaan van de sponsorovereenkomst gezamenlijk of op gecoördineerde wijze aan het publiek bekendmaken. Beide samenwerkingspartners verbinden zich ertoe zich tegenover derden te onthouden van kritische of denigrerende uitlatingen over de andere samenwerkingspartner, met name met betrekking tot technische kwesties.

9. Schriftelijke Vorm

Er zijn geen mondelinge nevenovereenkomsten bij deze samenwerking. Wijzigingen van en aanvullingen op deze samenwerking dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te worden. Dit geldt ook voor elke afwijking van de overeengekomen schriftelijke vorm.

10. Slotbepalingen

(1) Mocht enige bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig zijn of worden, of mocht deze overeenkomst een leemte bevatten, dan wordt de geldigheid van de rest van de overeenkomst daardoor niet aangetast. De samenwerkingspartners verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling of de contractuele leemte aan te vullen met een bepaling die de partijen zouden hebben gekozen indien zij op het ogenblik van het aangaan van de samenwerking op de hoogte waren geweest van de omstandigheid die de ongeldigheid of de contractuele leemte rechtvaardigt.

(2) Op deze samenwerking is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verwijzingsregels.

(3) De bevoegde rechtbank is die van Halle (Saale).Wat gebeurt er nu?

  1. Door het formulier in te dienen, doet u een bindend aanbod om de samenwerking aan te gaan.
  2. Wij zullen de door u ingediende aanvraag bekijken en de door u gewenste kortingscode instellen of contact met u opnemen als deze al bezet is. Dit kan tot 7 dagen duren.
  3. Zodra u een orderbevestiging ontvangt met het door u gevraagde mes, accepteren wij uw aanbod en daarmee de samenwerking.
  4. U ontvangt het contract met uw gegevens per e-mail.
  5. Gefeliciteerd! U hebt uw mes ontvangen en bent nu een samenwerkingspartner van Calisso.